Afscheid Tineke

Tige, tige tank foar al it wurk wat’st do dien hast en mear as dat. Dyn enthousiasme foar alles en elkenien is in foarbyld foar ús allegearre. No lekker loslitte en genietsje. Wy sjogge dy graach werom by ien fan ús projekten.

Nei 7 jier ynset, werfan 2 jier as ponghâlder en 5 jier foar it sekretariaat fan de UVV, ha we ôfskied naam fan Tineke Meter. In funksje dy’t freget dat je beskikber binne foar de e-mail, foar de fragen dy’t stelt wurde, soargje dat alles op’e tiid klear is sa as de aginda’s foar gearkomsten, nijsbrieven, it jierferslach. De spil fan de organisaasje.

Dat hat se geweldich dien, se wist alles, elk detail, se wit troch har wurk by de post wat der spilet yn it doarp. Fan hûs út hat se it wurk fan de UVV mei krigen, it paste as in jas. 

It sekretariaat is no yn hannen fan Joke de Vries. Wolkom Joke, in protte sukses.

Jubilarissen UVV

Van harte gefeliciteerd Anke en Roelie met jullie jubileum. Wij spreken onze waardering uit voor de jarenlange inzet voor de UVV Grou.

50 jaar vrijwilliger, Anke Kuipers

50 jaar geleden begon Anke Kuipers als vrijwilliger bij de kaart-en handwerksoos, als theeschenker, destijds nog in de jeugdherberg. Dit heeft ze vele jaren gedaan. Daarnaast heeft ze gewandeld met bewoners van Friesmahiem en gereden voor het koor. Anke is nu nog actief bij vriendschappelijk huisbezoek. 

 

40 jaar vrijwilliger, Roelie Hofstra

Roelie Hofstra heeft aan een aantal projecten van UVV als vrijwilliger meegewerkt. Zoals de telefooncirkel, koffie- en theeschenken bij de kaartsoos in de Boei. In Friesmahiem heeft ze in het winkeltje gestaan.

Nu is Roelie nog actief bij vriendschappelijk huisbezoek. Zoals Roelie zei, “ik heb het altijd met veel plezier gedaan” 

Doarpskeamer

Met de ouderenorganisaties Grou (OOG) zijn we in gesprek met Friesma State om een sociale inloop op te zetten. Voor de dekking van de kosten zijn er aanvragen ingediend bij fondsen. Er is al een financiële bijdrage gereserveerd van de PKN Grou, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim en de UVV. Start in 2021.

Emobiel 

Jammer genoeg hebben we niet de ANWB bijdrage gekregen voor onze Emobiel. Maar we gaan onverminderd door met het werven van fondsen voor de aanschaf van een elektrische auto om Grousters met een beperkte mobiliteit te vervoeren voor hun dagelijkse boodschappen en acitviteiten.

Pleatslik Belang, de UVV, Stichting Vrienden van de thuiszorg Boarnsterhim, PKN Grou en Stichting Groen Grou hebben al een bedrag toegezegd.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende taken: Coördinatie, planning, vervoer (chauffeurs), PR, zaken rondom de auto. ‘Mei elkoar, foar elkoar’ is het motto. Start 2021.

75-jarig jubileum in 2020

We hadden ons jubileumjaar wel wat anders voorgesteld met leuke activiteiten. Een bootreis met alle vrijwilligers stond op de planning, maar moest helaas worden geannuleerd. We hopen deze alsnog in 2021 te houden.

Nieuwe duofiets

Nieuwe duofiets met Bauke Smits

Nieuwe duofiets met Bauke Smits

Voor ons jubileum hebben we een nieuwe duofiets geschonken aan alle inwoners van Grou. De duofiets staat in Friesma State en kan gebruikt worden door iedereen in Grou. Wilt u graag een keer fietsen, maar kunt u dit niet zelf, dan kunt u gebruik maken van deze fiets. Dit kan met een vrijwilliger of met een naaste van uzelf. Neemt u gerust contact op met uvv.grou@gmail.com, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.