Oskied fan in tiidrek

Mea Stelma-Falkena nimt nei mear as 30 jier ofskied fan it koar Hjerstmeldy.

Wy betankje  Mea foar al dy fijne sjongmiddeis en hoopje dat hja noch lang genietsje mei fan har frije tiid. As oantinken krige se in moaie musyksleutel fan glês.

It is net samar in koar. “De leden misse nea” seit Mea. Dat jout wol oan hoe wichtich it koar is. 

Sjongen stiet fansels foarop, mar gesellichheid en kontakt binne ek belangryk. We binne tige bliid dat Jelly Meijer út de Jouwer, it stokje oernimme wol. Jelly hat konservatoarium dien, begeliedt ferskate koaren en is musykdosinte.

Hjerstmeldy is yn 1968 oprjochte yn gearwurking mei de Unie van Vrijwilligers. Men hat in oantal kearen meidien oan it VARA concours en yn Gorssel mocht it koar sels in kear de twadde priis ûntfange.

Tiden hawwe tiden, we geane fierder ûnder de namme ‘Sjongnocht’.  Manlju en froulju dy’t ek graach meisjonge wolle, binne wolkom op moandeitemiddei yn de meniste tsjerke fan 14:30 oant 16:00 oere.

Klik op de foto's voor een grotere weergave

Auto met chauffeur!

UVV-Grou start 1 oktober met een nieuwe service: Auto met chauffeur! Bestemt voor iedereen die op één of andere wijze beperkt is in zijn of haar mobiliteit. 

Mensen die graag zelf de boodschappen nog doen, naar de kapper of de pedicure willen gaan. Bezoekjes willen brengen aan kennissen, de kerk of het terras. Kortom, alledaagse activiteiten die voor anderen vanzelfsprekend zijn, maar voor hen lukt dat allemaal niet meer. Bijvoorbeeld omdat men slecht ter been is en zelf geen vervoer heeft. 

Een initiatief van de Ouderen Organisaties Grou:  UVV-Grou,  Noorderbreedte, PKN Grou-Jirnsum, Seniorenbond Grou en Dorpenteam Zuid Amaryllis.

Hoe wurket it?

 • Binne jo op ien of oare wize beheind yn jo mobiliteit dan kinne jo gebrûk meitsje fan de Auto mei Sjauffeur. 

• De Auto mei Sjauffeur rydt allinne yn Grou, alle dagen tusken 09.00 oere en 18.00 oere. 

 • Jo kinne de auto telefoanysk reservearje fia 06-20603741. Wy binne berikber fan moandei oant en mei freed tusken 09.00 -12:30 oere – 13:30- 17.00 oere en sneon en snein fan 09:00 -11:30 oere.

Wat binne de kosten? 

  • In rit (inkelde reis) kostet € 1,00 per persoan.
  • Jo kinne allinne betelje mei in rittenkaart. Dizze rittenkaart is te keap by de servicebaly fan supermerk Jumbo en by Dierenspeciaalzaak Jan & Japke.
  • Der is in 4-rittenkaart en in 10-rittenkaart
Chauffeurs en telefonisten gezocht!

De auto staat klaar en de chauffeurs hebben al een paar ritjes kunnen maken. We willen de auto graag zoveel mogelijk inzetten. Daarom zoeken we nog uitbreiding van het vrijwilligersteam met een aantal chauffeurs en telefonisten. 

Telefonisten:

Werkplek in Friesma State, neemt de telefoon aan en verwerkt de aanvragen voor een rit in een Excel bestand.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-12:30 of 13.30-17:00 uur

Chauffeurs:

Voorwaarden: na instructie kan de chauffeur zelfstandig ritten rijden met de elektrische auto
(automaat). Minimum leeftijd: 24 jaar, maximum 80 jaar, fysiek in staat om rollator, kleine rolstoel en boodschappen in de bagageruimte te tillen.
De rittenlijst wordt per dagdeel aangeleverd door de telefonist.
Beschikbaar: 1 dagdeel per week van 09:00-13.30 uur of 13.30 uur-18:00 uur.
Informatie en aanmelden kan via uvv.grou@gmail.com.

Feestelijke lancering

Tijdens de Landelijke Ouderendag is de feestelijk lancering van de auto. Vrijdag 1 oktober om 13.30 is iedereen van harte welkom bij Friesma State in Grou. 

Mede mogelijk gemaakt door - Mei mooglik makke troch: UVV-Grou, Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam, Pleatslik Belang Grou, Stichting RCOAK, Stichting Vrienden van de Thuiszorg Boarnsterhim, PKN Gemeente Grou-Jirnsum, Stichting Groen Grou, Haaima Hylkema Peugeot Burgum.